Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | mobile porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

liseli pornolar

2011-Dec-25 - grup seks izle

Cinsel birlikteli?e porno engel olan en b?y?k cinsel hastal?klardan bir tanesi de hi? ??phesiz ki vajinismustur. Vajinismus hastal???ndan pek ?ok kad?n muzdariptir. Bu hastal???n en ?nemli ?zelli?i ki?inin kendi elinde olmadan vajina b?lgesindeki kaslar?n kas?lmalar? neticesinde cinsel birlikteli?in ya?anmamas?d?r. Yani kad?n cinsel birle?meyi istemektedir fakat vajina b?lgesi ?zerinde kas?lmalar meydana geldi?inden erke?in cinsel organ?n?n vajina ile temas? sa?lanamamaktad?r. Erkek cinsel organ?n?n vajinaya girmesini engellemekte olan bu hastal?k ayn? zamanda ?ok da sinir sikis izle bozucu olan bir hastal?k olmaktad?r. Zaten bu hastal??a kar?? psikolojik tedavi de al?nmaktad?r. Peki, ?imdi bu s?zlerimizden sonra sizler de ?u soruyu sormu?sunuzdur i?inizden: Bu hastal???n sebebi ne? Hastal???n sebebi yanl?? bilgiden kaynaklan?yor. ??yle ki; kad?nlar kulaktan duyma bilgilere dayal? olarak cinsel birle?mede a?r? ?ekeceklerini hatta hastanelik bile olacaklar?n? zannettiklerinden ?t?r? cinsel yak?nl?ktan korkmakta ve bu korkular? da bilin?altlar?na yerle?mektedir. Bunun neticesinde v?cut ?zerinde kas?lma meydana gelmektedir. Kas?lman?n geldi?i yer de en ba?ta vajina b?lgesidir. Kas?lma neticesinde vajina kapanmakta ve penisin giri?i engellenmektedir. Bu ba?lamda erkekle hi?bir ?ekilde yak?nla?ma sa?lanamamaktad?r. Cinsel sa?l?k biliminin ??zmeye ?al??t??? hastal?klardan bir tanesi de budur. Bu hastal?ktan pek ?ok kimse muzdarip olmakta hatta evlilikler bo?anman?n e?i?ine dahi gelmektedir. H?lbuki bunun yerine h?zl? bir ?ekilde bir jinekologa, cinsel terapiste gitmek ?ok daha avantajl? olacakt?r. Hepinize sa?l?kl? bir cinsel ya?am dileriz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-25 - zenci pornolari

Kad?n ve erkek birle?mesi sikis izle gerek insan neslinin devam? gerekse de haz alma noktas?nda pek ?ok ki?inin sevmi? oldu?u durumlardan bir tanesidir. Kad?n ve erkek ili?kisinde esas olarak y?zde y?z sa?l?kl? birliktelikler pek ya?anmamaktad?r. ??nk? bazen kad?nda bazen de erkekte b?y?k oranlarda sa?l?k problemleri meydana gelmektedir. Kad?nlarda cinsel ya?am?n en b?y?k engellerinden bir tanesi de hi? ??phesiz ki vajinismus porno problemidir. Bu sa?l?k problemi pek ?ok kimsenin muzdarip oldu?u bir konudur. Vajinismusta esas olan ?ey kad?n?n iste?i olmadan vajina b?lgesindeki kaslar?n kendili?inden kas?lmas?d?r. Bu kas?lmalar neticesinde cinsel ya?am m?mk?n olmamaktad?r. ??nk? erkek cinsel organ? bayan cinsel organ?na giri? yapamamaktad?r. Bu durumdan ?t?r? olarak bo?anman?n e?i?ine gelen ?iftler de olduk?a ?oktur. Bu ba?lamda etkili bir ?ekilde i?i tedavi etmeli ve mutlak surette ?mitsizli?e kap?larak tedaviden ka??n?lmamal?d?r. ??nk? modern t?bbi y?ntemler ile bu konu hakk?nda ?ok etkili y?ntemler belirlenmekte ve pek ?ok kimse de tedavi olarak bu problemlerini giderebilmektedirler. Bu ba?lamda sizlere bu konudan muzdarip iseniz ?mitsiz olmaman?z? tavsiye ediyoruz. ??nk? vajinismus yenilmeyecek olan bir hastal?k de?ildir. Gerekli fiziki ve psikolojik y?ntemler uyguland?ktan sonra ?ok rahat bir ?ekilde hastal?ktan kurtulabilir ve e?inizle cinsel ili?kiye problemsiz bir ?ekilde girebilme f?rsat?n? elde edebilirsiniz. Bu noktada esas olan ?ey ?iftlerin birbirine destek olmas? ve mutlak surette ?mitsizli?e kap?lmamalar?d?r.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-25 - liseli pornolar

Kad?n ve erkekler yap?sal olarak birbirinden farkl? olan canl?lard?r. Kad?n ve erkeklerin bu konumundan ?t?r? olarak pek ?ok konuda oldu?u gibi cinsel sa?l?k b?l?mleri de farkl?d?r. Bizler bu noktada pek ?ok kad?n?n rahats?z olmu? oldu?u bir sa?l?k probleminden s?z edece?iz. Bu sa?l?k problemi Vajinal mantar problemidir. Bu problemi kad?nlar?n yakla??k olarak y?zde yetmi? be?inin ya?ad??? tahmin edilmektedir. Hemen hemen hayat?n pek ?ok kesiminde kad?nlar bu problemi ya?ayabilmektedirler. Hatta bir tak?m kad?nlar senede 1 ya da 2 defa bu problemle kar?? kar??ya kalmaktad?rlar. Vajinal mantar sorunu pek ?ok kad?n?n muzdarip olmu? oldu?u bir konu oldu?u i?in tedavisi i?in de doktorlar ayn? do?rultuda ?al??malar g?stermektedirler. Bu hastal???n pek porno sikis izle ?ok sebebi mevcut durumdad?r. Bunlara misal olarak gebelik, devaml? olarak antibiyotik kullanmak, ?eker hastal??? gibi durumlar? misal verebiliriz. Ayr?ca pek ?ok kad?n?n ?ocuk sahibi olmamak i?in kullanm?? oldu?u do?um kontrol haplar?n?n da bu hastal?k noktas?nda zarar verebildi?ini hat?rlatmak isteriz. Bu noktada do?um kontrol hap? almadan ?nce de mutlak surette bir hekimin iznini almakta ve onun kontrol?nde kullan?m yapmakta fayda olacakt?r. Aksi bir durumda bir tak?m sa?l?k problemlerini ya?ayabilece?inizi asla unutmaman?z gerekmektedir. E?er sizler de bu konuda ciddi bir ?ekilde bilgi sahibi olmay? arzu ediyor iseniz bir hekime ba?vurman?zda yarar vard?r. Bunun yan?nda web sitemizi de kullanarak bu konu hakk?nda etkili bir ?ekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

liseli pornolar
Porn